Methyl 2-(3-nitrobenzylidene)acetoacetate

Methyl 2-(3-nitrobenzylidene)acetoacetate