2-amino-6-(3,5-dimethylphenyl)sulfonylbenzonitrile

2-amino-6-(3,5-dimethylphenyl)sulfonylbenzonitrile