Phenol, 2,2'-methylenebis(4-chloro-, monomethyl deriv.

Phenol, 2,2'-methylenebis(4-chloro-, monomethyl deriv.