N-[(4-phenylpiperazin-1-yl)methyl]pyrazine-2-carboxamide

N-[(4-phenylpiperazin-1-yl)methyl]pyrazine-2-carboxamide