methyl [2,2-dichloro-1-(diphenylphosphoryl)ethenyl]carbamate

methyl [2,2-dichloro-1-(diphenylphosphoryl)ethenyl]carbamate