1-[4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)piperazin-1-yl]-2-(4-nitrophenyl)ethanone

1-[4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)piperazin-1-yl]-2-(4-nitrophenyl)ethanone