5-chloro-3-cyano-4,6-dimethyl-N-(2-phenylethyl)pyridine-2-sulfonamide

5-chloro-3-cyano-4,6-dimethyl-N-(2-phenylethyl)pyridine-2-sulfonamide