N-[2-(3,4-diethoxyphenyl)ethyl]-2-methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxamide

N-[2-(3,4-diethoxyphenyl)ethyl]-2-methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxamide