Bis(phenylethynyl)ketone

Bis(phenylethynyl)ketone