3-(naphthalen-2-ylmethyl)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one

3-(naphthalen-2-ylmethyl)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one