2-(4-methoxyphenyl)-N-(2-phenylethyl)ethanethioamide

2-(4-methoxyphenyl)-N-(2-phenylethyl)ethanethioamide