4-(benzylamino)-1-[(3-chlorophenyl)methyl]pyrimidin-2-one

4-(benzylamino)-1-[(3-chlorophenyl)methyl]pyrimidin-2-one