1'-(4-methylbenzoyl)-5',6',7',8'-tetrahydro-1'H-spiro[cyclohexane-1,2'-quinazolin]-4'(3'H)-one

1'-(4-methylbenzoyl)-5',6',7',8'-tetrahydro-1'H-spiro[cyclohexane-1,2'-quinazolin]-4'(3'H)-one