2,4,5-Trimethoxyphenethylamine

2,4,5-Trimethoxyphenethylamine