2-[2-(4-bromophenyl)-2-oxoethoxy]-4-(methoxymethyl)-6-methylpyridine-3-carbonitrile

2-[2-(4-bromophenyl)-2-oxoethoxy]-4-(methoxymethyl)-6-methylpyridine-3-carbonitrile