N-[2-(4-{[4-(cyanomethyl)phenyl]sulfamoyl}phenyl)ethyl]acetamide

N-[2-(4-{[4-(cyanomethyl)phenyl]sulfamoyl}phenyl)ethyl]acetamide