N-{4-[(2-methyl-1,3-benzothiazol-6-yl)sulfamoyl]phenyl}acetamide

N-{4-[(2-methyl-1,3-benzothiazol-6-yl)sulfamoyl]phenyl}acetamide