1-(2-methylphenyl)-3-morpholin-4-ylthiourea

1-(2-methylphenyl)-3-morpholin-4-ylthiourea