2-(4-methylbenzoyl)-N-phenylhydrazinecarbothioamide

2-(4-methylbenzoyl)-N-phenylhydrazinecarbothioamide