3-chloro-N-[2-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2H-benzotriazol-5-yl]benzamide

3-chloro-N-[2-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2H-benzotriazol-5-yl]benzamide