N-[2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-4-yl]-1,3-benzodioxole-5-carboxamide

N-[2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-4-yl]-1,3-benzodioxole-5-carboxamide