8,8-dimethyl-3-(2-phenylethyl)-1,2,3,4,8,9-hexahydro-5H-pyrimido[5,4-e][1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one

8,8-dimethyl-3-(2-phenylethyl)-1,2,3,4,8,9-hexahydro-5H-pyrimido[5,4-e][1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one