N-({4-[chloro(difluoro)methoxy]phenyl}carbamoyl)-3-methoxybenzamide

N-({4-[chloro(difluoro)methoxy]phenyl}carbamoyl)-3-methoxybenzamide