4-chloro-N-(2-ethoxyphenyl)-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxamide

4-chloro-N-(2-ethoxyphenyl)-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxamide