ethyl 3-amino-1-[(2-fluorophenyl)carbonyl]-5-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate

ethyl 3-amino-1-[(2-fluorophenyl)carbonyl]-5-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate