1-[2-(bromomethyl)-9-methyl-9H-imidazo[1,2-a]benzimidazol-3-yl]ethanone

1-[2-(bromomethyl)-9-methyl-9H-imidazo[1,2-a]benzimidazol-3-yl]ethanone