N-[(3-methoxy-2-naphthyl)methyl]aniline

N-[(3-methoxy-2-naphthyl)methyl]aniline