1-(2-cyanophenyl)-3-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]urea

1-(2-cyanophenyl)-3-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]urea