N-(2-cyanophenyl)-4-(2-fluorophenyl)piperazine-1-carboxamide

N-(2-cyanophenyl)-4-(2-fluorophenyl)piperazine-1-carboxamide