1-(2-cyanophenyl)-3-[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]urea

1-(2-cyanophenyl)-3-[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]urea