methyl 4-({2-[(3-methylphenyl)carbamoyl]phenyl}amino)-4-oxobutanoate

methyl 4-({2-[(3-methylphenyl)carbamoyl]phenyl}amino)-4-oxobutanoate