3-fluoro-N-[3-methyl-1-(3-methylbenzyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzamide

3-fluoro-N-[3-methyl-1-(3-methylbenzyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzamide