N-[3-methyl-1-(3-methylbenzyl)-1H-pyrazol-5-yl]-2-(4-nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetamide

N-[3-methyl-1-(3-methylbenzyl)-1H-pyrazol-5-yl]-2-(4-nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetamide