2-{[2-(3,4-diethoxyphenyl)ethyl]amino}-4-(methoxymethyl)-6-methylpyridine-3-carbonitrile

2-{[2-(3,4-diethoxyphenyl)ethyl]amino}-4-(methoxymethyl)-6-methylpyridine-3-carbonitrile