4-(methoxymethyl)-6-methyl-2-[(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)amino]pyridine-3-carbonitrile

4-(methoxymethyl)-6-methyl-2-[(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)amino]pyridine-3-carbonitrile