4,5,6-trimethyl-2-{[2-(4-methylpiperidin-1-yl)-2-oxoethyl]sulfanyl}pyridine-3-carbonitrile

4,5,6-trimethyl-2-{[2-(4-methylpiperidin-1-yl)-2-oxoethyl]sulfanyl}pyridine-3-carbonitrile