3-fluoro-N-[1-(4-fluorobenzyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-yl]benzamide

3-fluoro-N-[1-(4-fluorobenzyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-yl]benzamide