[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl](2-methyl-1,3-benzoxazol-7-yl)methanone

[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl](2-methyl-1,3-benzoxazol-7-yl)methanone