2-[1-amino-2-(3,4-diethoxyphenyl)ethylidene]cyclohexane-1,3-dione

2-[1-amino-2-(3,4-diethoxyphenyl)ethylidene]cyclohexane-1,3-dione