1-ethyl-N-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-1H-pyrazole-4-sulfonamide

1-ethyl-N-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-1H-pyrazole-4-sulfonamide