1-ethyl-N-(5-fluoro-2-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-sulfonamide

1-ethyl-N-(5-fluoro-2-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-sulfonamide