8-(2-hydroxyethyl)-1,3,6-trimethyl-7-phenyl-1H-imidazo[2,1-f]purine-2,4(3H,8H)-dione

8-(2-hydroxyethyl)-1,3,6-trimethyl-7-phenyl-1H-imidazo[2,1-f]purine-2,4(3H,8H)-dione