1-(3-methoxyphenyl)-4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1H-1,2,3-triazol-5-amine

1-(3-methoxyphenyl)-4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1H-1,2,3-triazol-5-amine