ethyl 3-{[4-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyrazinecarboxylate

ethyl 3-{[4-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyrazinecarboxylate