ethyl 3-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyrazinecarboxylate

ethyl 3-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyrazinecarboxylate