N-[2-(3,4-diethoxyphenyl)ethyl]-5-fluoro-2-methoxybenzenesulfonamide

N-[2-(3,4-diethoxyphenyl)ethyl]-5-fluoro-2-methoxybenzenesulfonamide