N-[1-(4-fluorobenzyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-yl]-2-(4-fluorophenoxy)acetamide

N-[1-(4-fluorobenzyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-yl]-2-(4-fluorophenoxy)acetamide