1-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-4-(2-methylphenyl)piperazine

1-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-4-(2-methylphenyl)piperazine