4-(3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazol-1-yl)-1-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)butan-1-one

4-(3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazol-1-yl)-1-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)butan-1-one