3-(3,4-dimethoxybenzyl)-4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2(3H)-one

3-(3,4-dimethoxybenzyl)-4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2(3H)-one